Specifikum rekonstrukcí

Zejména u rekonstrukcí je potřeba věnovat pozornost připravenosti otvoru, správnému utěsnění spáry, kotvení, napojení na návazné konstrukce a zapravení detailu v interiéru a exteriéru. Oproti nové stavbě je nutno v řadě případů čelit nevýhodě, že z nějakých důvodů možné okno osadit do ideální pozice vůči zdivu a tepelné izolaci ostění.

 

Roznesení vlastní hmotnosti: nosné podložky

 

Osazení oken a balkónových dveří musí zajistit přenos sil v jejich rovině tak, aby v nich nevznikly deformace, které by ohrozily jejich stabilitu a byly příčinou jejich porušení. Osazení musí zajistit přenesení vlastní hmotnosti oken a balkónových dveří do nosné části navazující konstrukce. Nosné podložky je potřeba umístit na únosný povrch v parapetní části otvoru pro okna a balkónové dveře a to pod svislé prvky rámů. Podložky musí být umístěny tak, aby byly zatěžovány pouze tlakovou silou. Nosné podložky musí být vyrobeny z takového materiálu, aby byly schopny dlouhodobě přenášet váhu oken, byly nenasákavé a chemicky neutrální s přilehlými materiály. Jako vhodné materiály se osvědčily plastové nebo dubové podložky. Nosné podložky, pomocné klíny a vymezovací podložky musí umožnit dilatační pohyby prvků. Podložky zároveň nesmí být překážkou při následné instalaci vnitřních a vnějších parapetů, okenních těsnicích fólií, vedení rolet apod. Nosné podložky, pomocné klíny a vymezovací podložky musí umožnit dilatační pohyby prvků. 

 

Omezení deformací rámu: vymezovací podložky 

Do svislých spár se osadí a upevní vymezovací podložky bránící deformaci rámu při otvírání okenních a dveřních křídel. Požadavky na materiál vymezovacích podložek je stejný jako pro nosné podložky. Nosné a vymezovací podložky musí být umístěny tak, aby umožňovaly dilataci rámu! Běžné schéma umístění nosných a vymezovacích podložek níže.
 
 
 

Osazení oken do roviny tepelné izolace

Při umístění oken a balkónových dveří nad neúnosnými vrstvami navazující konstrukce se nosné podložky nahrazují nastavitelnými nosnými konzolami, upevněnými do únosné části konstrukce, kompozitními profily, dřevěnými hranoly apod. K takovému případu může dojít zejména při výstavbě nového nízkoenergetického nebo pasivního objektu, kdy je často navrhováno umístění oken a balkónových dveří do roviny tepelné izolace, za účelem minimalizace tepelných mostů a promrzání konstrukce obvodového pláště.

Umístění otvorové výplně

Osazovaný prvek je zpravidla osazen tak, aby připojovací spára byla na obou stranách stejná a aby rám vyčníval na obou stranách stejně. V případě osazení prvků ve vícepodlažních objektech je naopak potřeba dbát na dodržení jedné roviny svislosti rámů. V připravené pozici se prvek zajistí proti posuvu pomocnými klíny, které je při kompletaci připojovací spáry potřeba odstranit. Výška osazení otvorové výplně nad parapetním zdivem musí umožnit následné provedení dostatečné tloušťky izolace pod vnějším parapetem. Polohu oken a balkónových dveří určuje zpravidla projektant, případně projektant v součinnosti s dodavatelem oken a technickým dozorem investora. U širších balkonových dveří je nutné řešit podložení spodního profilu tak, aby nedocházelo k jeho průhybu vlivem provozu. To platí dvojnásob u dveří s posuvnými křídly.  

 
 
 

 

Zateplení parapetního zdiva

Poměrně rozšířeným neduhem je osazení oken a provedení zateplení domu, kdy zpravidla u oken je zatepleno nadpraží a ostění, nikoliv horní strana parapetní zdiva. V takovém případě dochází k značnému promrzání zdiva a vzniku tepelného mostu. Takové řešení je z hlediska návrhu detailu projektantem nepřípustné. Jak velkou roli může hrát poloha oken, osazeného v různých úrovních okenního otvoru je patrné z tohoto tepelně technického výpočtu http://montazokna.cz/_files/file/Tepelna%20technicky%20posudek/varianty.pdf

   

 

 

 

TOPlist